فهرست

حراست

 

 مسئول حراست بیمارستان : آقای رضا رجب زاده      

تلفن مستقیم :32288777-011

حراست در لغت به معنی پاسداری و مراقبت کردن می باشد و از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته میشود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر اتواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد .

واحد حراست مرکزآموزشی درمانی بیمارستان شهید مظلوم دکتر بهشتی بابل از سال 1377 تا کنون بعنوان نماینده واحد حراست ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل زیر نظر ریاست بیمارستان در حوزه فعالیتی مصوب ، انجام وظیفه می نماید.

فعالیت واحد حراست در 4 حوزه عبارتند از : 1- حفاظت پرسنل  2- حفاظت فیزیکی  3- حفاظت اسناد   4- حفاظت  IT می باشد که خلاصه شرح وظایف آن بشرح ذیل می باشد:

  • تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعمل های مربوطه
  • حفاظت از اخبار ، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
  • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
  • طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
  • شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی
  • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
  • تدوین دستورالعملهای حفاظتی
  • ایجاد دبیرخانه محرمانه جهت انجام کلیه امور محرمانه دستگاه متبوع
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق