فهرست

لیست بانک اطلاعاتی

 

       لیست بانک های اطلاعاتی موجود در بیمارستان شهید بهشتی بابل

  1. بانک اطلاعاتی پیوند کلیه
  2. بانک اطلاعاتی پاتولوژی
  3. بانک سونوگرافی و رادیولوژی
  4. بانک اطلاعاتی ارتوپدی