فهرست

زمانبندی مشاوره حضوری

برنامه حضور مشاوران تخصصی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

مشاوره مقاله نویسی

مشاوره طراحی پژوهش و تهیه پروپوزال

مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

روزهای هفته

دکتر یاسر اصغری- دکتر مریم محمدی

دکتر حمید شافی-دکتر مریم محمدی

-

شنبه

دکتر سیمین موعودی- دکتر یاسر اصغری

دکتر حمید شافی- دکتر سیمین موعودی

-

یکشنبه

دکتر ژیلا مسرور

دکتر حمید شافی- دکتر علی زاهدیان- دکتر ژیلا مسرور

آقای همت قلی نیا

دوشنبه

دکتر هدی شیرافکن

دکتر هدی شیرافکن- دکتر حمید شافی

دکتر هدی شیرافکن

سه شنبه

دکتر یاسر اصغری

دکتر علی زاهدیان- دکتر حمید شافی

-

چهارشنبه

دکتر حمید شافی

دکتر حمید شافی

-

پنج شنبه

 

 

برنامه هفتگی کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

کارشناسان واحد

روزهای هفته

خانم سکینه کمالی

شنبه

خانم سکینه کمالی

یکشنبه

آقای همت قلی نیا- خانم سکینه کمالی

دوشنبه

خانم سکینه کمالی

سه شنبه

خانم سکینه کمالی

چهارشنبه

خانم سکینه کمالی

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه حضور اساتید آمار زیستی در مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

ساعت حضور

خانم دکتر هدی شیرافکن

عضو هیئت علمی- استادیار

مشاور آمار و متدولوژی

سه شنبه

ساعت9تا 12

آقای همت قلی نیا

کارشناس ارشد آمار

کارشناس آمار

دوشنبه

ساعت8 تا11

خانم دکتر مریم محمدی خاناپشتانی

عضو هیئت علمی- استادیار

دکترای تخصصی شیمی دارویی

شنبه ساعت 8 تا 1

خانم دکتر ژیلا مسرور

دکترای پژوهش محور

مشاور پژوهشی

دوشنبه ساعت 8 تا 12