فهرست

مشاوره‌های پژوهشی به صورت الکترونیکی

 

مراحل پذیرش و اجرای امور مشاوره‌های پژوهشی به صورت الکترونیکی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزش درمانی بیمارستان شهیدبهشتی بابل

 

  1. درخواست عضو هیات علمی/ فراگیر یا کارکنان مرکز آموزش درمانی بیمارستان شهیدبهشتی به واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز
  2. اعلام آدرس الکترونیک و برنامه مشاوره غیرحضوری مشاورین تعیین شده(اعم از اعضای هیات علمی، مشاورین آماری و پژوهشیاران)
  3. ارائه خدمات مشاوره در زمینه های ذیل الذکر:
  • پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها
  • اپیدمیولوژی و متدولوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)
  • اخلاق در پژوهش های پزشکی
  • ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی
  • انتشار نتایج تحقیقات(مقاله نویسی، ساب میت و پیگیری چاپ مقالات)