فهرست

ICU جراحی

ICU جراحی

     عملکرد بخش جراحی، ارائه خدمات درمانی به بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم است که نیازمند پشتیبانی ویژه، سطوح بالای مراقبت پرستاری، تجویز داروئی و درمانهای پیچیده حیاتی است. منظور از بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم، افرادی هستند که تحت اقدامات درمانی تهاجمی، عمل جراحی یا شرایط غیر تهاجمی خاص قرار گرفته اند و نیازمند مراقبت های ویژه هستند. کلیه خدمات این بخش توسط رده های مختلف کارکنان و تیم درمانی بیمارستان از هنگام پذیرش تا هنگام ترخیص ارائه می شود. این خدمات توسط گروههای مختلف پزشکی و پرستاری، بهداشت و کنترل عفونت، آموزشی، اداری و پشتیبانی انجام می گردد. این بخش دارای 12 تخت فعال می باشد که توانایی پذیرش بیماران ترومایی، جراحی، مسمومیت و ترومای اطفال را دارد. همچنین، 2 تخت ایزوله نیز منظور شده که در مواردی مانند بیمارهای تنفسی، عفونی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. 

کادر پزشکی:

     مسئولیت معاینه، تشخیص و درمان بیماران به عهده پزشکان متخصص است که تحت نظر رئیس بخش انجام وظیفه می کنند. 

پزشک متخصص مقیم:

     بصورت تمام وقت در بخش حضور دارند. در شیفت صبح حضور مداوم رئیس بخش و در شیفت های عصر و شب پزشکان متخصص بیهوشی بصورت کشیک مقیم انجام وظیفه می نمایند. 

پزشکان متخصص بیهوشی شاغل در ICU جراحی

رئیس بخش: دکتر ابراهیم علیجان پور

نام پزشک

تخصص

دکتر ابراهیم علیجانپور

متخصص بیهوشی (دانشیار)

دکتر مهرافزا میر

متخصص بیهوشی/فلوشیب درد (استادیار)

دکتر مهران علمی

متخصص بیهوشی (درمانی)

دکتر مسعود قاسمی

متخصص بیهوشی (درمانی)

دکتر کیوان حسین جان زاده

متخصص بیهوشی/فوق تخصص مراقبت های ویژه بالغین (درمانی)

دکتر محسن دقمه چی

متخصص بیهوشی (استادیار)

دکتر محمد اسماعیلی

متخصص بیهوشی (استادیار)

 

گروه پرستاری:

سرپرستار: فهیمه حسینی/کارشناس ارشد پرستاری

     این گروه شامل 37 پرسنل پرستار، بهیار و کمک بهیار که مسئولیت مراقبت و ارائه خدمات به بیماران را به عهده دارندکه هر عضو آن دارای وظایف مخصوص به خود است که شرح وظایف آن توسط مدیریت کل پرستاری تعیین می گردد.