فهرست

Icu داخلی

ICU داخلی
     ICU داخلی، بخشی است که وظیفه آن ارائه خدمات درمانی وتشخیصی به بیماران با وضعیت بحرانی و بسیار وخیم است که نیازمند پشتیبانی ویژه و مراقبت پرستاری و پزشکی در سطوح بالا می باشند. منظور از بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم، بیمارانی هستند که تحت مراقبت های ویژه با مانیتورینگ و همراه با آزمایشات و گرافی های متعدد جهت تشخیص و درمان قرار می گیرند که برخی از این بیماران نیاز به حمایت تنفسی نیز خواهند داشت.
     ICU داخلی بیمارستان شهید بهشتی که در قسمت همکف بیمارستان واقع شده است با 10 تخت فعال به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهد. این بخش پذیرای بیماران ترومایی، جراحی، ارولوژی، قلبی، مسمومیت،  داخلی، تروما اطفال، نفرولوژی و نورولوژی می باشد.کلیه مراقبت ها و خدمات این بخش توسط رده های مختلف انجام می گردد و بیماران نیز بر حسب نیاز توسط پزشکان متعدد از جمله داخلی، نفرولوژی، ارولوژی، جراحی و ... مورد معاینه و درمان قرار می گیرند.
کادر پزشکی:
رییس بخش: دکتر شهرام سیفی/ متخصص بیهوشی، فلوشیپ ICU بالغین 
     درشیفت صبح بیماران توسط رئیس بخش ویزیت میشوند و در کشیک عصر و شب توسط پزشک بیهوشی مقیم کشیک ویزیت میشوند.
کادر پرستاری:
سرپرستار: رویا علیزاده/ کارشناس پرستاری 
     در این بخش 36  نیروی پرستار، بهیار و کمک بهیار با سعی و تلاش شبانه روزی خود مراقبت پرستاری از بیماران عزیز را عهده دار می باشند که هر عضو آن دارای شرح وظایف مخصوص به خود است که شرح وظایف آنها توسط مدیریت کل پرستاری تعیین میگردد.