فهرست

آموزش همگانی

 

 

 

 

  

در راستای برنامه اعتبار بخشی ملی واحد آموزش همگانی این مرکز از دی ماه 1395 شروع به فعالیت نموده است این واحد از طریق تهیه مطالب در قالب ابزارهای آموزشی مانند پمفلت،پوستر،فیلم و برگزاری کلاس های آموزشی فعالیت نموده وتلاش دارد تا با همکاری سایر واحدها نسبت به افزیش دانش و ارتقاء سطح سلامت ذینفعان مرکز (اعم از پرسنل،بیماران، همراهان و .....) به دستاوردهای علمی دست یابد.

داخلی 429