فهرست

درس آموخته 2

 

درس آموخته شماره 2- همکاران گرامی جهت جلوگیری از اشتباهات دریافت و تزریق خون اشتباه:

 

1- به فرم های هموویژانس و پر شدن صحیح این فرم ها دقت اساسی نمایید.

2- دستورالعمل نحوه خونگیری و برچسب گذاری را رعایت نمایید.

3- دستورالعمل لیبل گذاری و ثبت مشخصات بیمار بر روی لیبل نمونه خون را به دقت انجام دهید.

4- شناسایی اکتیو بیمار (با استفاده از دستبند شناسایی و پرسش از بیمار) را حتما مورد توجه قرار دهید.