فهرست

درس آموخته 4

 

درس آموخته شماره 4 -برای جلوگیری از ثبت اشتباه جواب آزمایشات در سیستم HIS لطفا:

 

1- جواب آزمایشات توسط اپراتور قسمت های مختلف ،دقیقا در محل تعیین شده نوشته شود.

2- منشی آزمایشگاه جواب ها را با دقت فراوان وارد نماید.

3- جواب قبل از تائید نهایی مجددا کنترل شود.

4- مسئول فنی و سوپروایزر آزمایشگاه بصورت دوره ایی نحوه جواب دهی را کنترل نماید.