فهرست

درس آموخته 5

 

درس آموخته شماره 5 -  در زمینه  دادن دارو به بیمار موارد ذیل را رعایت نمایید:

 

1- دادن هر دارویی به بیمار ولو یک استامنوفن باید با هماهنگی و دستور پزشک معالج باشد.

2- از دادن دارو بصورت سرخود به بیمار جدا خوداری کنید.

3- سالمندان و کودکان جزء گروه آسیب پذیر هستند و در شرایط عادی نیز باید در دوز و زمان مصرف دارو در این گروه دقت خواصی صورت گیرد.

4- به همراهان بیماران نیز در مورد عوارض دادن داروی سرخود به بیمارشان هشدار دهید.

5- یاداور شوید که هرگونه اقدامی در زمینه دارو درمانی را با شما هماهنگ نمایند.