فهرست

نحوه پذیرش و بستری بیمار و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مراحل پذیرش و بستری بیمار:

۱-تشکیل پرونده*

۲-– دستبندشناسایی بیمار–بروشور آشنایی با بیمارستان از متصدی پذیرش وامضا برگه رضایتنامه عمومی

۳-مراجعه به صندوق جهت واریز مبلغ ودیعه

۴-تحویل پرونده به بخش بستری

۵-راهنمایی وآموزش وآشنایی با بخش توسط منشی وپرستار

*مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

۱.        اصل و ۲ برگ  کپی صفحه اول دفترچه بیمه

۲.       اصل کارت ملی

۳.      دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای ۲ سال عکس دار باشد.)

مدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری)

۱-     کروکی برابر اصل شده پلیس

۲-    گزارش برابر اصل شده 

۳-    اصل برگه اورژانس ۱۱۵

* بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

* دسترسی به واحد فتوکپی  (صبح ها: راهروی همکف واحد اداری ساختمان غدیروفروشگاه بیمارستان , و عصرها:فروشگاه بیمارستان  

**به همراه داشتن کارت همراه جهت تردد وترخیص بیمار توسط همراه بیمار الزامی می باشد.

نحوه استفاده از تلفن همراه جهت بیماران و همراهان

۱.       صدای زنگ تلفن همراه در حالت سکوت باشد

۲.     استفاده از گوشی تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد