فهرست

شماره تماس ضروری

نام وشماره تلفن داخلی بیمارستان شهید بهشتی بابل

الف نام بخش - واحد

شماره تلفن

نام بخش - واحد

شماره تلفن

نام بخش - واحد

شماره تلفن

الف الف الف الف الف الف

 

ب  ب  ب  ب  ب  ب  ب  ب

 

داخلی

1040 - 1048

آموزش مسئول

1240 

بایگانی پرونده بیمار

1259

داخلی پزشک

1058

آموزش گروه جراحی

1239

بن فروشی

1128

ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 

آموزش گروه داخلی

1236

پ  پ  پ  پ  پ  پ  پ  پ

 

ریاست -مدیریت

1296-1088

آموزش گروه فک و صورت

1242

پیوند کلیه منشی

1071 - 1070

روابط عمومی

1021

آموزش واحد تحقیقات

1241

پیوند کلیه پزشک

1123

رفاهی

1260

آموزش همگانی

1229

پاتولوژی منشی

1215

رختشویخانه

1062

آموزش دفتر پرستاری

1099

پاتولوژی مسئول

1218

رادیولوژی مرکزی

1018

آزمایشگاه مسئول

1122

پاتولوژی پزشک

1217 -1219     

رادیولوژی اورژانس

1120

آزمایشگاه پزشک

1125

پاتولوژی کارگاه

1220

رادیولوژی دیجیتال

1286

آزمایشگاه پذیرش

1151

پزشکی هسته ای منشی

1094

س  س  س  س  س  س  س

 

آزمایشگاه بانک خون

1153

پزشکی هسته ای پزشک

1096

سمعی وبصری

1247

آزمایشگاه کارگاه

1154

پذیرش مرکزی

1274

سونوگرافی

1019

آزمایشگاه اتاق دستگاه

1148

پذیرش اورژانس

1289

سی تی اسکن پذیرش

1284

آزمایشگاه کشت

1150

ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت

 

سی تی اسکن اسپیرال

1281

آزمایشگاه رزیدنت

1152

تاسیسات

1045 - 1043

سی پی آر

1291

آندوسکوپی منشی

1095-1091

تاسیسات مسئول

1033

ش  ش  ش  ش  ش  ش  ش

 

آندوسکوپی پزشک 

1090

ترخیص مرکزی

1277

شنوایی سنجی

1232

آشپز خانه

1067

ترخیص اورژانس

1141

ص  ص  ص  ص  ص 

 

آشپزخانه کار شناس تغذیه

1080

تریاژ

1197

صندوق اورژانس

1285

آی تی - سرور

1200- 1309

تایمکس

1237

صدوق مرکزی

1275

آی سی یو جراحی مسئول

1042

ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح

 

صندوق درمانگاه

1280

آی سی یو جراحی

1031-1068

حسابداری  رئیس

1294

ف  ف  ف  ف  ف  ف  ف

 

آی سی یو جراحی  پزشک

1098

حسابداری  حقوق- اسناد

1055-1025

فیزیوتراپی پزشک

1270

آی سی یو داخلی مسئول

1044

حسابداری تعهدی

1235

فیزیوتراپی مسئول

1271

آی سی یو داخلی پزشک

1053

حراست

1060

فیزیوتراپی منشی

1276

آی سی یو داخلی منشی

1076-1049

حقوق گیرندگان خدمت

1102

فروشگاه

1130

اتاق عمل مرکزی

1077 - 1030

خ  خ  خ  خ  خ  خ  خ  خ  خ

 

ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق

 

اتاق عمل مرکزی مسئول

1075

خدمات  مسئول

1020

قلب و سی سی یو

1039- 1054

اتاق عمل مرکزی منشی

1035

ج  ج  ج  ج  ج  ج  ج  ج  ج

 

قلب و سی سی یو پزشک

1028

اتاق عمل مرکزی سی اس آر

1074

جراحی زنان

1034 - 1089

ک ک ک ک ک ک ک ک

 

اسناد پزشکی مسئول

1017

جراحی زنان پزشک

1037

کارگزینی مسئول اموراداری

1022

اسناد پزشکی ترافیکی

1026

جراحی مردان

1032 - 1052

کارگزینی

1050 - 1051

اسناد پزشکی  1

1298-1297

جراحی مردان پزشک

1056

کارگزینی

1144

اسناد پزشکی  1

1059-1295

جراحی فک صورت

1069 - 1063

کارپردازی

1315

اسناد پزشکی  1

1279-1269

جراحی مغزواعصاب

1086 -1087

کتابخانه

1244

اسناد پزشکی  2

1078-1079

جراحی مغزواعصاب پزشک

1023

کنترل عفونت

1101

اعتبار بخشی-بهبود کیفیت

1081-1082

د  د  د  د  د  د  د  د  د  د  د

 

کارگاه نقاشی

1249

اتاق عمل اورژانس

1117-1119

دیالیز

1104- 1105

کارگاه جوشکاری

1248

ایمپلنت ارتوپدی

1129

دفتر پرستاری رئیس

1097

گ گ گ گ گ گ گ گ

 

ارولوژی منشی

1072- 1073

دفتر پرستاری- سوپر وایزر

1092-1093

گفتاردرمانی

1234

ارولوژی پزشک

1085

داروخانه متصدی

1137

م  م  م  م  م  م  م  م  م  م

 

انبار مرکزی

1100

دراروخانه پزشک

1136

مرکز تلفن

1313

اموال بیمارستان

1024

داروخانه انبار دارویی

1138-1103

مدارک پزشکی

1066-1064

اکو قلب

1046

درمانگاه مسئول

1121

ماشین نویسی

1061

ارتوپدی منشی

1084 - 1038

درمانگاه ثبت بیمه

1155

مددکاری

1027

ارتوپدی پزشک

1083

درمانگاه میز 1

1160

مامور بیمه درمانی

1272

اورژانس  فوریت

1198

درمانگاه میز 2

1261

مامور بیمه اجتماعی

1246

اورژانس بستری

1199-1292

درمانگاه میز 3

1262

مشاور اهداء عضو

1057

اورژانس اسکرین

1196

درمانگاه میز 4

1263

مشاور مذهبی

1146

اورژانس متخصص طب

1290

درمانگاه میز 5

1264

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

 

اورژانس اینترنها

1195

درمانگاه میز 6

1265

نقلیه

1065

اورژانس عمل سرپایی

1145

درمانگاه میز 7

1266

نگهبانی مرکزی

1112-1113

اورژانس منشی

1193

درمانگاه میز 8

1267

نگهبانی اورژانس

1110

اورژانس مسئول

1194

دبیرخانه

1257

نگهبانی بانک رفاه

1111

اورژانس گچ گیری

1273

دفتر فروشگاه

1114

نگهبانی زیر پله

1029