فهرست

نرخ تعرفه خدمات تخت روز و هزینه همراه در سال 1401 در بیمارستان شهید بهشتی بابل

نرخ تعرفه خدمات تخت روز و هزینه همراه در سال 1401 در بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

درجه اعتباربخشی بیمارستان : درجه یک

نوع تخت

یک تخته

دو تخته

سه تخته و بیشتر

تخت بخش CCU

تخت بخش ICU

مابه التفاوت یک تخته

مابه التفاوت دو تخته

هزینه همراه

نرخ تعرفه (ریال) براساس درجه 1 ارزشیابی بیمارستان

6،112،000

5،112،000

3،406،000

7،903،000

15،807،000

3،406،000

1،406،000

766،000

 

در صورت استفاده از اتاق یک یا دو تخته بدون دستور پزشک بیمار موظف به پرداخت هزینه تفاوت اتاق یک یا دو تخته یا اتاق سه تخته به صورت آزاد می باشد.

هزینه ویزیت پزشکان براساس مدرک ،  سطح و نوع تخصص متغییر می باشد.

ضریب تعرفه خدمات نیز براساس و نوع تخصص