فهرست

درس آموخته 6

 

درس آموخته شماره 6 - همکاران محترم اتاق عمل ، در زمان استفاده از کوتر در اتاق عمل به موارد ذیل دقت نمایید:

 

1- محل نصب پلیت کوتر را با همفکری تیم جراحی مشخص نماید

2- محل نصب پلیت تمیز ، بی مو، عضلانی ، با حداکثر سطح تماس باشد .پلیت بر روی نواحی استخوانی و رگ خونی بزرگ بسته نشود

3- اجزاي فلزي مانند انگشتر، گردنبندو ..... قبل از عمل از بيمار جدا شوند در صورت عدم امکان چداسازی ، بصورت مناسب عایق شوند .

4- استفاده از پليت هاي فلزي خودداري شود و حتي المقدور هنگام استفاده از پليت هاي دائمـي از نوع سيليكوني استفاده شود.

5- اتصال پليت به بدن بيمار، هنگام جابجا كردن بيمار، مجددا كنترل شود.

6- هنگام استفاده از پليت هاي دائمي سطح پليت ژل مخصوص الكتـرود (GELL ELECTROD )زده شود. از آب يا محلول آب نمك (نرمال سالين) براي افزايش تماس پليت با بيمار استفاده نشود.

7- از انباشته شدن مايع، بخصوص نزديك پليت جلوگيري شود.

8- مايعات جمع شده در زير بيمار و گوديهاي بدن قبل از استفاده از دستگاه خشك شود.

9- همچنـين در حين عمل، نقاطي از بدن را كه تعرق زياد دارند اين مايعات جمع شده ، با حوله خشك نگه داشته شود.

10- از اتصال اعضا به هم ( مانند بازوها با بدن و ران ها به يكديگر ) جلوگيري شود.

11- در روش Bipolar به دليل عدم نياز به پليت و توان خروجي كمتـر، خطـرات سـوختگي كمتـر از روش Monopolar ميباشد. بنابراين در موارديكه امكان پذير اسـت از روش Bipolar اسـتفاده شود.