فهرست

برنامه درمانگاه فروردین ماه سال 1403

                                                                    برنامه فروردین ماه 1403 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )                                                             

                                                                  ساعت شروع به کار درمانگاه  : 7:30 صبح 

 

تخصص

 

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

ظب فیزیکی و توانبخشی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

 

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

متخصص گوارش

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

دکتر رجبی

د . پیدایش ( طب فیزیک و درد )

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

-

 

 

د.عمادی

د.جباری

 

دکتر تاجیک

د .تبسم عظیمی

خانم صوفی

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

-

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

-

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

دکتر قاسمی

 

دکتر قلی زاده

دکتر ذبیح الهی

 

 

د کتر حسنی

 

دکتر اولیائی

 

 

د جباری

 

 

دکتر عظیمی

خانم صوفی

 

دکتر موسوی

 

 

خانم دکتر بغدادی

 

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

خانم دکتر فرج پور

        (10-9 )

آقای  عابدی

خانم محسنی

خانم اسماعیلی

 

-

 

 

دوشنبه

 

د . خلیل زاد

 

 

دکتر شافی

 

 

دکتر اصغری

دکتر ذبیح الهی

 

 

دکتر احمدیان

 

د مصطفی لو

 

 

د.خالق زاده

 

دکتر عظیمی

خانم صوفی

 

دکتر جواانی

 

د.شیدا

 

 

دکتر موعودی

(دیابت)

 

         آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

-

 

 

سه شنبه

 

د .حسین زاده

 

 

 

 

 

د . رجبعلیان

 

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

د.مصطفی لو

 

د. خالق زاده

 

دکتر تاجیک

دکتر عظیمی

خانم صوفی

 

 

 دکتر نژاد نصراله

 

 

دکتر منوچهری

    

   د. توکلی

(داخلی)

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

دکتر اکبرزاده

 

 

چهارشنبه

 

دکتر فلسفی

 

 

دکتر

اکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

 

 

 

-

 

 

 

-

 

دکتر جباری

 

دکتر تاجیک

د .عظیمی

 

خانم صوفی

 

 

د. ابراهیم             محمدی

 

 

د.شیدا

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

-

 

 

 

                                             

برنامه  فروردین  ماه 1403 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

ساعت شروع به کار درمانگاه  : 07:30 صبح

 

 

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

متخصص نفرولوژی

 

شنبه

 

 

دکتر حسین زاده

 

 

 

د . اسلامی

 

 

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

د .اسلامی

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

 

خانم اسماعیلی خطیر

(روانشناس کودک)

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

دکتر

 اسلامی

 

 

دکتر ذبیح الهی

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه