فهرست

برنامه درمانگاه

تخصص

 

ایام هفته

 

 

ارتوپدی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

کارشناس ارشد

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

 

دکتر توسلی

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر زاهدیان

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

 

 

 

دکتر جباری

 

 

د .خرمشاهی

 

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

 

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

 

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

 

دکتر قلی زاده

د علیجان پور

 

 

 

 

 

 

دکتر اولیائی

 

 

دکتر امین

 

 

دکتر خرمشاهی

 

 

دکتر بابایی

 

 

خانم دکتر بغدادی

د.توکلی(تیروئید)

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

آثای عابدی

خانم محسنی

 

د. فرخ زاد

 

 

دوشنبه

 

 

د . خلیل زاد

 

 

دکتر شافی

 

 

 

دکتر اصغری

 

 

دکتر احمدیان

 

 

دکتر اکبری

 

 

 

دکتر خرمشاهی

 

 

دکتر جوانی

 

 

 

 

د . توکلی

(دیابت)

د .آزاده رمضانی

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

دکتر اکبرزاده

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر تیموریان

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

 

د. خالق زاده

 

 

دکتر خرمشاهی

 

د. رچائی

(10-9)

د.نژادنصرالله

(12-10)

 

دکتر منوچهری

 

        د. توکلی

(داخلی)

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دکتر فلسفی

 

 

دکتر

آکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

دکتر فرزانه

 

 

دکتر حسنی

 

 

 

د.جعفری پور

 

 

د .خرمشاهی

 

 

 

 

د. ابراهیم محمدی

 

 

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

                                             

برنامه آذر 1401 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

 

 

 

 

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

جراح پلاستیک

 

 

شنبه

 

 

د.خلیل زاد

 

 

 

 

 

دکتر احمدیان

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

 

 

 

 

د. حق پناه

یکشنبه

 

 

 

 

دکتر جوکار

 

د. تیموریان

 

 

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

دکتر

خالق زاده

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

خانم محسنی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر رجبی

 

خانم

دکتر اکبرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آذر ماه 1401 درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی ( شیفت عصر) از ساعت 15

** واحد شنوایی سنجی بیمارستان از آذر ماه تعطیل می باشد **