فهرست

برنامه درمانگاه

برنامه آذرماه درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

ساعت شروع به کار درمانگاه  :  8 صبح

تخصص

 

ایام هفته

ارتوپدی

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

جراحی

مغز واعصاب

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

کارشناس ارشد

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

متخصص عفونی

 

شنبه

دکتر خلیل زاد

دکتر توسلی

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر زاهدیان

دکتر فرنوش

 

 

 

 

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم حصاری

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

دکتر سلیمانی

آقای عابدی

(روانشناس بالینی)

خانم محسنی

خانم دکتر بابازاده

 

 

یکشنبه

 

 

دکتر جوکار

دکتر موعودی

 

 

 

دکتر قلی زاده

 

 

 

دکترولی زاده

 

 

دکتر اولیائی

 

 

دکتر امین

 

دکتر خرمشاهی

خانم حصاری

 

دکتر محمدی

 

خانم دکتر بغدادی

دکتر موعودی (غدد)

دکتر بناساز(فوق تخصص گوارش)

 

 

دکتر نامدار

آثای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

دوشنبه

دکتر بهرامی

دکتر شافی

 

 

دکتر علیجانپور

دکتر اصغری

 

دکتر احمدیان

 

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم حصاری

 

دکتر جوانی

 

 

 

 

 

آقای عابدی

خانم محسنی

دکتر اکبرزاده

 

 

سه شنبه

دکتر گنجی

 

 

 

دکتر رخبعلیان

 

دکتر یونسی

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اکبری

 

 

دکتر جعفری پور

 

دکتر خرمشاهی

خانم حصاری

 

دکتر خاکباز

 

دکتر منوچهری

 

 

 

 

 

آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

چهارشنبه

دکتر فلسفی

دکتر

حسین زاده

 

دکتر

آکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

دکتر فرزانه

 

دکتر حسنی

 

 

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم حصاری

 

 

 

 

دکتر فروغی

 

 

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

 

آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

                                             

 

 

برنامه آذر ماه درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی ( شیفت عصر) از ساعت 15

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

 

 

شنبه

 

دکتر

خلیل زاد

 

 

 

دکتر شکری

 

دکتر احمدیان

 

دکتر یونسی

 

دکتر

رمضا ن پور

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دکتر جوکار

 

 

 

خانم دکتر

فرخزاد

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر رجبی

دکتر خلیل زاد

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

دکتر

رمضا ن پور

 

دکتر آذری

 

دکتر بتیار

 

خانم حصاری

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر رجبی

 

 

دکتر اکبرزاده

 

 

 

دکتر بناساز

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

دکتر

خلیل زاد

 

 

 

 

 

 

 

خانم محسنی