فهرست

برنامه درمانگاه مهر ماه سال 1402

برنامه  مهر ماه 1402 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )                                                             

ساعت شروع به کار درمانگاه  :  8 صبح                                                                        

 

تخصص

 

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

ظب فیزیکی و توانبخشی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

 

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

متخصص گوارش

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

 

دکتر شهابی

طب فیزیکی

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

 

 

 

دکتر جباری

 

 

د .خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

 

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

د .اکبرزاده

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

 

دکتر قلی زاده

 

 

 

 

د اسماعیل نیا شیروانی

 

دکتر اولیائی

 

 

د جباری

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر موسوی

 

 

خانم دکتر بغدادی

د.موعودی (فوق تخصص غدد)

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

خانم دکتر فرج پور

        (10-9 )

آثای عابدی

خانم محسنی

خانم اسماعیلی

 

-

 

 

دوشنبه

 

د . خلیل زاد

د.پیدایش

(13-11 )

 

 

دکتر شافی

 

 

دکتر اصغری

د. سلامت فر( توراکس)

 (10-8)

 

 

دکتر احمدیان

 

 

دکتر اکبری

 

د.خالق زاده

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر جوانی

 

 

 

 

دکتر موعودی

(دیابت)

د .آزاده رمضانی

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

د .حسین زاده

 

 

 

 

 

د . قاسمی

11-13

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

د.مصطفی لو

 

د. خالق زاده

 

دکتر تاجیک

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

د. رجائی

(10-9)

د.نژادنصرالله

(12-10)

 

دکتر منوچهری

    

   د. توکلی

(داخلی)

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

دکتر اکبرزاده

 

 

چهارشنبه

 

دکتر فلسفی

 

د.شهابی طب فیزیکی

 

دکتر

اکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

 

 

 

دکتر حسنی

 

 

 

دکتر جباری

 

دکتر تاجیک

د .خرمشاهی

 

خانم صوفی

 

 

د. ابراهیم             محمدی

 

 

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

                                             

برنامه  مهر ماه 1402 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( عصر )                                                       

ساعت شروع به کار درمانگاه  :  15عصر                                                

           -واحد شنوایی سنجی بیمارستان روزهای سه شنبه و چهارشنبه صبح دایر می باشد .                                   

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

متخصص نفرولوژی

 

شنبه

 

 

دکتر حسین زاده

 

 

 

د . اسلامی

 

دکتر احمدیان

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

د .اسلامی

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

د .  محسنی

خانم اسماعیلی خطیر

(روانشناس کودک)

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

دکتر

 اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه