فهرست

آموزش به بیمار

شرح اقدامات آموزش به بیمار

 1-تشکیل کلاس آموزشی

 2-نمایش فیلم های آموزشی

3-استفاده از بورد آموزشی

4-تهیه پمفلت و توزیع در بین بیماران، همراهان و همکاران

 5-آموزش چهره به چهره

  6 -فعال کردن کلینیک دیابت و فشارخون بیمارستان

 7-کنترل قند خون و فشارخون مراجعه کنندگان اعم از همکاران ،بیماران وهمراهان به صورت رایگان وثبت در سامانه medcare

8-ثبت نوع و تعداد انسولین قلمی مصرفی ماهانه حدود 100 بیمار در سامانه بیماری های نادر وزارتخانه

9-تهیه پمفلت آموزشی بر اساس مناسبت های  تقویم سلامت وزارتخانه   و توزیع در بین  برخی از بیماران و همراهان و نصب در بورد آموزش همگانی

10 -تهیه بنر و استند بر اساس مناسبت های بهداشتی و نصب در محل های معرض دید گیرندگان خدمت

11-برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت روز جهانی فشارخون در درمانگاه بیمارستان و کنترل رایگان فشارخون ارباب رجوع

 

توسط خانم اشرفیان مسئول آموزش همگانی مرکز انجام می گردد.