فهرست

درس آموخته 7

 

درس آموخته شماره 7 برای جلوگیری از اشتباه در صدور جواز دفن برای بیماران فوت شده به موارد ذیل دقت نمایید: 

1- برای بیماران تصادفی ، مرگ مشکوک، نزاع و درگیری ،مسمومیت ها جواز دفن صادر نکید

2- بیماران فوق را با برگه معرفی نامه به پزشکی قانونی ارجاع دهید

3- در صورت شک در زمینه صدور یا عدم صدور جواز دفن ، با مسئول فنی شیفت مورد نظر مرکز و یا دکتر منوچهری (متخصص پزشکی قانونی ) تماس حاصل نمایید

4- پرستاران در زمان اشتباه پزشک در زمینه صدور جواز دفن ،موضوع را به ایشان یاداور شوند