فهرست

درس آموخته8

 

درس آموخته شماره 8  برای جلوگیری از اشتباهات دادن دارو به بیماران موارد ذیل را رعایت کنید:

 

1- اقدامات پرستاری را فقط با روش کیس متد (پرستار مشخص برای هر بیمار) انجام دهید. 

2- دستورالعمل دارو دهی صحیح بر اساس Right 8 انجام دهید.

3- در صورت شک به دارو ، دوز ، روش تزریق و ..... حتما صحت دستور را مجددا با پزشک مربوطه کنترل نمایید.

4- از اجرای دستور مخدوش و غیر قابل خواندن تا زمان استعلام و تائید خوداری نمایید.

5- اجرای صحیح فرایند چک مجدد داروهای پر خطر توسط پرستار دوم را رعایت نمایید.

6- لیست داروهای مشابه) از نظر شکل، تلفظ و نوشتار) در هر بخش (با برچسب زرد( موجود باشد و به آن توجه نمایید.

7- داروهای پرخطر) با هشدار بالا ( با برچسب قرمز علامت گذاری نموده و در زمان مصرف توجه ویژه ای داشته باشید.