فهرست

دیالیز

دیالیز

بیماریهای کلیه روز به روز تعداد بیشتری از مردم را مبتلا می کند. سرنوشت نهائی بیماریهائی که به درمان پاسخ نمی دهند نارسایی کلیه است و یکی از درمانهای اساسی در نارسائی کلیه، دیالیز می باشد. آشنائی با این روشهای مهم می تواند در کیفیت درمان بیماران تاثیر بسزائی داشته باشد و همچنین در ارتقای دانش علاقهمندان موثر خواهد بود. از طرف دیگر باید توجه داشت که درمان بیماران کلیوی در همه کشورها بار اقتصادی سنگینی برای دولتها دارد و باعث اتلاف نیروی انسانی می شود. درمان مناسب این بیماران فواید بیشمار اقتصادی در بر دارد و حفظ جان بیماران و بهبود کیفیت زندگی نیز موهبتی است که هیچ رقمی به محاسبه در نمی آید.

تعریف بخش دیالیز:

دیالیز بخشی است که وظیفه آن ارائه خدمات تکنیکی و تخصصی به بیماران با مشکل کلیوی است. منظور از بیماران کلیوی، بیماران با نارسائی حاد و یا مزمن کلیوی و گاهی مسمومیتهای داروئی می شود. گاهی بیماران با وضعیت بحرانی وخیم می باشند که تحت مراقبت ویژه با مانیتورینگ تهاجمی و غیر تهاجمی قرار می گیرند که برخی از این بیماران نیاز به حمایتهای تنفسی نیز خواهند داشت.

به طور معمول بیماران در سه شیفت در هفته بمدت 4 ساعت دیالیز می شوند که با در نظر گرفتن فاصله ای در حدود یک ساعت برای شستشو و آماده کردن دستگاه بین شیفت های دیالیز انجام می گیرد، کار روزانه بخش در حدود 19-18 ساعت بطول می انجامد.

بر حسب امکانات بخش و مرکز درمانی پس از این ساعات ممکن است ضرورت دیالیز اورژانس توسط پرسنل آنکال صورت گیرد بطور معمول هر پرستار بطور همزمان 3 بیمار را دیالیز می کند.

همانگونه که استحضار دارید از جمله بخش های درمانی که همه روزه پاسخگوی تعداد زیادی از دردمندان محروم از نعمت سلامت در کشور میباشد بخش دیالیز جهت سرویس دهی منظم به بیماران کلیوی است که شرح عملکرد و ساعات کار در جداول ذیل تنظیم گردید.

پزشک مسئول بخش: سرکار خانم دکتر رقیه اکبری فوق تخصص نفرولوژی

پزشکان بخش دیالیز: آقای دکتر فرشید اولیایی فوق تخصص نفرولوژی و خانم دکتر اصغرپور فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستار بخش دیالیز: آقای سید حسن بزرگی راد

 

  1. جدول عملکرد تیر ماه 1397

 

تعداد تخت

تعداد دستگاههای فعال

تعداد پرستار

تعداد بیماران پذیرش شده و تعداد دیالیز انجام شده

تعداد بیماران غیر پذیرش اورژانسی،بستری، مهمان/

تعداد دیالیز انجام شده

تعداد بیماران

زن/ مرد

تعداد کل بیماران مراجعه کننده

تعداد کل دیالیز

21

21

27

185/2075

59/223

122/122

244

2298

 

 

 

 

 

 

  1. جدول ساعت کار

ساعت شروع دیالیز

ساعت پایان دیالیز

شستشوی دستگاه

ساعت شروع دیالیز

ساعت پایان دیالیز

شستشوی دستگاه

30/7 الی 8

30/11 الی 12

45 دقیقه

30/12 الی 45/12

15/16 الی 45/16

45 دقیقه

ساعت شروع دیالیز

ساعت پایان دیالیز

شستشوی دستگاه

ساعت شروع دیالیز

ساعت پایان دیالیز

شستشوی R.O

17 الی 30/17

21 الی 30/21

45 دقیقه

30/21 الی 22

1 الی 30/1

4 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

فضای داخلی بخش دیالیز قسمت های مختلفی دارد که شامل:

سالن انتظار که بیماران و همراهان نوبت بعدی دیالیز حضور دارند. این سالن در قسمت ورودی بخش قرار گرفته و سرویس بهداشتی و اتاق انجمن دیالیز در این سالن واقع شده است.

فضای اصلی بخش شامل:

استیشن پرستاری، سالن دیالیز که شامل 21 تخت و 21 دستگاه می باشد، اتاق پذیرش بیماران، اتاق RO، انبار دارویی، اتاق پزشک، اتاق سرپرستار، آبدارخانه بیماران، در قسمت اصلی بخش دری به حیاط باز می شود که محل رفت و آمد بیماران بستری و پرسنل می باشد.