فهرست

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام حسین(ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل 

تاریخ شروع کار همزمان با تاریخ افتتاح بیمارستان به بهار سال 1365 بر می گردد.ابتدا مکان کوچکتری در طبقه همکف فعالیت داشته سپس به طبقه فوقانی بخش دیالیز منتقل شده و سپس گسترش یافته و درمانگاه فعلی با نام مزین آقا امام حسین(ع)فعالیت خود را آغاز نمود و آماده خدمت به همشهریان عزیز می باشد.مکان : مقابل درب ورودی اصلی بیمارستان و در طبقه اول بالای واحد پذیرش و صندوق مرکزی روزهای فعالیت درمانگاه: از شنبه تا چهارشنبه در دو شیفت صبح و عصردرمانگاه شیفت صبح از ساعت:30  7   الی  14 و درمانگاه شیفت عصر از ساعت 14  الی  20 فعال می باشد. 

اسامی پزشکانی که در درمانگاه فعالیت دارند:

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع)  زمان نوبت صبح   :

 

 

 

هفته

ارولوژی

ارتوپدی

جراحی عمومی

جراح پلاستیک

متخصص مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

قلب

فوق تخصص کلیه

متخصص عفونی

 

متخصص

اعصاب و روان

 

متخصص

فک و صورت

متخصص داخلی

جراحی توراکس

متخصص بیهوشی

متخصص مسمومیت

1-شنوایی سنجی

2-گفتاردرمانی

3- روانشناس بالینی

شنبه

دکتر آقاجانی

دکتر موسوی

دکتر روحی

دکتر قلی زاده پاشا

-

 

_

 

 

-

دکتر امین

دکتر اکبری

دکتر احمدی

-

دکتر پورنبی

دکتر بابائی

ـــ

دکتر نصرتی

_

دکتر منوچهری

نادری

علیزاده

عابدی

 

یکشنبه

دکتر موعودی

دکتر جوکار

دکتر قلی زاده پاشا

دکتر محتشم

دکتر معتقدی

دکتر دانش

 

دکتر امین

دکتر اولیائی

دکتر بازی برون

دکتر نامدار

-

دکتر محمدی

دکتر کریم پور

دکتر بغدادی

ــ

_

نادری

علیزاده

 

دوشنبه

دکتر شافی

دکتر بهرامی

دکتر علیجانپور

-

 

دکتر زهره وند

 

دکتر پورکیا

-

-

_

 

 

-

دکتر نوروزی

 

 

دکتر میر

_

نادری

علیزاده

عابدی

 

سه شنبه

دکتر یوسف نیا

 

 

دکترگنجی

دکتر درزی

دکتر زاهدیان

 

ــ

دکتر حاجی نوری

 

دکترحسنی

دکترابراهیمی

دکتر جعفری پور

دکتر اکبری

دکتر اولیائی

 

 

دکتر احمدی

-

 

 

دکترخاکباز

 

 

دکتر نوروزی

ــ

-

دکتر منوچهری

 

علیزاده

عابدی

 

چهارشنبه

دکتر اکبرزاده پاشا

دکتر فلسفی

دکتر خلیل زاد

دکتر شامخی

ــ

دکتر ولی زاده

_

 

 

-

ــ

دکتر یگانه

ــ

 

دکتر فروغی

دکتر ابوذرزاد

 

 

دکترنیک بخش

_

_

علیزاده

 

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع)  زمان نوبت عصر  :

روزهای هفته

قلب

ارتوپدی

متخصص جراحی

عمومی  و عروق

جراح مغز واعصاب

متخصص تغذیه

متخصص عفونی

فوق تخصص کلیه

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش- کبد

متخصص فک و صورت

کارشناس ارشد

گفتار درمانی

کارشناس ارشد

روانشناسی بالینی

 

شنبه

دکتر ضیائی

دکتر موسوی

دکتر زاهد یان

_

ــ

_

دکتر مهران شکری

_

د کتر اشکوری

-

دکتر روشندل

ـــ

 

یکشنبه

دکتر آذری

 

_

 

دکتر نورباران

دکتر شا مخی

-

_

-

-

_

-

دکتر رجائی راد

_

عابدی

دوشنبه

_

-

دکتر محتشم

-

 

دکتر قدیمی

دکتر  یگانه

_

د کتر اشکوری

_

 

 

 

-

عابدی

سه شنبه

_

_

-

-

_

_

-

-

-

-

_

چهارشنبه

-

دکتر موسوی

-

دکتر زهره وند

 

_

دکتر مهران شکری

 

_

 

-

دکتر حمیدیان

 

-

علیزاده

عابدی