فهرست

داروخانه

به نام خدا

داروخانه یکی از مهم ترین واحدهای پاراکلنیکی موجود در بیمارستان است که نقش اساسی درتامین و توزیع داروها و لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی و همچنین اطلاع رسانی دارویی را بر عهده دارد .

داروخانه بیمارستان شهید بهشتی در طبقه دوم جنب درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام حسین (ع) وانبار دارو و ملزومات پزشکی با وسعت تقریبی 350 متر مربع در محوطه بیمارستان واقع شده و در دو شیفت کاری صبح و عصر از ساعت 7:30  الی 19:30 فعال بوده و در سایر اوقات نیز پاسخگوئی نیازهای اورژانس بخش ها می باشد .

 

* دارورسانی به بیماران در دو بخش بستری و سرپایی انجام شده و روند کار به دو بخش تقسیم می گردد :

  • 1. بیماران بستری :

ورود اطلاعات داروها و لوازم مصرفی درخواستی بیماران به تفکیک هر بیمار توسط بخش های بستری و اورژانس بر طبق دستور پزشک وارد سیستم HIS   شده و نسخ بصورت الکترونیکی به داروخانه ارسال می گردند . تکنسین های داروخانه پس از تهیه پرینت داروهاو لوازم مصرفی مورد نیاز بخش آنها را جمع آوری می نمایند .

 

2 . بیماران سرپایی:

نسخ دارویی پس از بررسی توسط تکنسین های داروخانه (آموزش دیده) از لحاظ تاریخ ، مهر و امضاء پزشک مخدوش نبودن و موجود بودن دارو در سیستم HIS  ثبت و در صورت لزوم بصورت اینترنتی تایید و قیمت گذاری شده و پس از  ارائه توضیحات لازم و درج دستور صحیح مصرف توسط داروساز مسئول شیفت به بیمار تحویل می گردد .

کلیه فاکتورهای دارویی و ملزومات پزشکی پس از ارسال توسط شرکت های توزیع کننده و ورود به انبار داروخانه در سیستم  HIS  ثبت و وارد گردش کاری داروخانه می گردند .

 

وظایف کلی مسئول فنی داروخانه :

•1.  تامین و توزیع داروهای اختصاصی پیوند ( کلیه و کبد )

 

•2. تامین و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران دیالیزی اعم از محلول های تزریقی و اریتروپوئتین .

•3.  تامین ، توزیع و کنترل داروهای مصرفی بیمارستان و پیش بینی نیازهای دارویی .

•4. نظارت بر نحوه نگهداری داروها در داروخانه ، انبار دارویی و استوک دارویی بخش ها و ترالی اورژانس از نظر تاریخ مصرف و فساد از طریق بازدیدهای ادواری

•5.  نظارت بر لوازم مصرفی و ملزومات پزشک از لحاظ کیفیت و میزان مصرف در بخش ها

•6.  تامین ، نظارت و ثبت دقیق داروهای مخدر

•7. مشارکت در کمیته های دارو درمان و تجهیزات پزشکی جهت ارتقا کمی و کیفی خدمات دارو درمانی و ایجاد هماهنگی با پزشکان و به روز نمودن فهرست دارویی بیمارستان هنگام با پیشرفت های دارویی کشور .

•8. مشارکت در کمیته ADR  پیگیری عوارض دارویی گزارش شده توسط نماینده ADR   از طریق معاونت غذا و دارو .