فهرست

ترانس خون در صورت انتقال بیمار به بخش دیگر

تضمین ایمنی و سلامت بیمار مهم ترین بخش مراقبت از بیمار در حین تزریق خون می باشد.رعایت قواین و دستورالعملهای ترانس خون از مهمترین راه حل کاهش خطرات ناشی از ترانس خون می باشد لذا در صورت انتقال بیمار از بخشی به بخش دیگر بهتر است:

  1. دقت در پر کردن برگه هموویژیو لانس و  استناد به پرونده بیمار
  2. عدم قبول  مسئولیت  بخش مبدا پس از انتقال بیمار
  3. فرستادن نمونه در بخش مقصد بدون توجه به نمونه بخش مبدا
  4. دقت در کراس مچ و گروه خونی در واحد بانک خون
  5. دقت در دابل چک کردن و استناد صددرصدی به پرونده بیمار