فهرست

پاتولوژی

بسمه تعالی

مقدمه:

پاتولوژی از نظر لغوی از دو واژه پاتو به معنی درد و رنج و لوژی به معنی مطالعه تشکیل شده است آسیب شناسی عبارت است از مطالعه اختلال در مولکولها و سلولها و بافتهای بدن، آسیب شناسها باید قادر به تشخیص تمامی واکنشها و اختلالات در بدن باشند.

چهار قسمت یک بیماری که محور اصلی آسیب شناسی پاتولوژی را تشکیل می دهند عبارتند از:

  • 1- علت بیماری
  • 2- مکانیسم های رشد و پیشرفت آن
  • 3- تغییرات سلولی ایجاد شده در سلولها و ارگانهای بدن
  • 4- پیامدهای فونکسیونال ناشی از تغییرات مرفولوژی

 

تعریف بخش پاتولوژی:

بخش پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی با بیش از 20 سال فعالیت یکی از مراکز معتبر پاتولوژی کشور محسوب  می شود. نیروی انسانی و تجهیزات موجود در بخش فرصت جواب دهی به نمونه های بافتی و سیتولوژی و برش های انجماد سریع را فراهم نموده است.

از جمله خدماتی که انجام می شود:

  • 1- آزمایشات هیستوپاتولوژی
  • 2- رنگ آمیزی اختصاصی
  • 3- انجام فروزن سکشن
  • 4- آزمایشات سیتوپاتولوژی

پذیرش نمونه های بافتی از ساعت 7 صبح لغایت 7 عصر صورت می گیرد. نمونه های برش انجماد سریع ( FROZEN SECTION ) از کلیه مراکز از 7 صبح لغایت 7 عصر با هماهنگی قبلی پذیرفته می شود. زمان جوابدهی به نمونه های پاتولوژی حداکثر 7 روزه و حداقل 2 روزه و زمان جوابدهی نمونه های فروزن 10 دقیقه می باشد. امکان تحویل بلوک های پارافینی و اسلایدهای نمونه ها برای مدت حداقل 10 سال وجود دارد و با درخواست کتبی پزشک معالج و ارائه مدرک شناسایی تحویل بیمار می شود. در بایگانی جواب های پاتولوژی امکان دسترسی به پاسخ های نمونه های بافتی 20 سال قبل وجود دارد. در بخش پاتولوژی فعالیت های آموزشی از قبیل آموزش دستیاران پاتولوژی و دستیاران رشته های دیگر و نیز مشارکت در برگزاری کنفرانسها و تومور بورد ها نیز صورت می گیرد.

 

 

 

عملکرد بخش پاتولوژی در سال 1394

 

نمونه های هیستولوژی

 

4070 نمونه

 

 

نمونه های سیتولوژی

 

323 نمونه

 

 

نمونه های پاپ اسمیر

 

701 نمونه

 

 

شرح وظایف پرسنل بخش پاتولوژی:

نمونه های آسیب شناسی مشتمل بر نمونه های بافتی و سیتولوژی و پاپ اسمیر می باشد که ابتدا در بخش پذیرش در دفتر و کامپیوترثبت می گردد. پس از آن نمونه های سیتولوژی و پاپ اسمیر در واحد تکنیک رنگ آمیزی می گردند و نمونه های بافتی توسط رزیدنتهای پاتولوژی و با حضور پاتولوژیست تشریح شده و بعد از فیکساسیون بافتها به مدت زمان لازم، جهت process  ( آماده سازی بافت) وارد دستگاه پروسسور می گردد. بعد از فرآیند پروسس (بمدت دوازده ساعت) بلوک پارافینی از بافتها تهیه می شود. این بلوکها توسط تکنیسین با دستگاه میکروتوم برش شده و اسلاید ( لام) آماده می شود. بعد از قرار دادن اسلایدها در فور 56 درجه بمدت یکساعت، رنگ آمیزی روتینH & E و رنگ اختصاصی (در صورت لزوم) انجام می پذیرد. سپس بررسی میکروسکوپی و تشخیص توسط دستیاران و پزشک پاتولوژیست صورت می گیرد و گزارش بررسی توسط تایپیست تایپ شده و در واحد پذیرش جوابها بدست بیمار یا همراه بیمار تحویل داده می شود.

 

فضای بخش پاتولوژی:

بخش پاتولوژی شامل پذیرش، بایگانی، اتاق تایپ، اتاق پزشک، اتاق رزیدنت، کلاس آموزشی، اتاق کامپوتر، اتاق تشریح، اتاق تکنیک و آبدارخانه می باشد.

تنظیم کننده : خانم دکتر سیادتی(رئیس پاراکلینیک پاتولوژی)