فهرست

نتایج به عمل آمده از برگزاری ایستگاه سلامت در بهمن ماه96

در راستای استمرار برنامه های آموزش همگانی ، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با همکاری معاونت محترم بهداشتی در تاریخ 1/11/96الی 3/11/96اقدام به بر پایی ایستگاه سلامت نموده است در این ایستگاه برای 300 نفر مراجعه کننده غربالگری قند خون و فشار خون بطور رایگان انجام و توسط کارشناسان مربوطه نیز راهنمایی های لازم داده شد. هم چنین برای تعداد127نفر مشاوره بیماریهای رفتاری،ایدز،و سرطان با توجه به هفته سرطان انجام شده است و بعضا به مرکز سرطان و مرکز بیماریهای رفتاری هدایت شده اند و پمفلت های مختلف آموزشی ( دیابت،فشارخون،انواع سرطان،ایدز، هپاتیت Bو C ،کبد چرب،تیروئیدو..........)بین مراجعه کنندگان توزیع گردید و آموزشهای لازم داده شده است در ضمن کلاس آموزشی با موضوع سرطان به مناسبت هفته سرطان و کلاس آموزشی ایدز برای بیماران و همراهان بیماران در سالن انتظار تشکیل شده است.

 

                                                                                                           شهربانو اشرفیان امیری

                                                                                                     مسئول آموزش همگانی بیمارستان