فهرست

تقدیر از نگهبان شجاع بیمارستان شهید بهشتی بابل توسط مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل