فهرست

حضور هیئت ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی و رشته تخصصی ارولوژی

حضور هیئت ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی (جناب آقای دکتر سجادی و جناب آقای دکتر یگانه)و رشته تخصصی ارولوژی( سرکار خانم دکتر مقصودی و سرکار خانم صفاری ) ازوزارت بهداشت، جهت ارزیابی رشته های ارتوپدی و ارولوژی برای ادامه آموزش دستیاران رشته های مربوطه در بیمارستان شهید بهشتی
چهارشنبه ۴ اردیبهشت۹۸
#روابط_عمومی بیمارستان شهید بهشتی