فهرست

بازدید جناب آقایان دکترروح الهعبدی،دکترنعمت نعمت الهی وسرکار خانم دزفولیان از اعضای هیات ممتحنه،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته رادیولوژی وزارت متبوع از واحد رایولوژی بیمارستان شهید بهشتی.

بازدید جناب آقایان دکترروح الهعبدی،دکترنعمتنعمت الهی وسرکار خانم دزفولیان از اعضای هیات ممتحنه،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته رادیولوژی وزارت متبوع از واحد رایولوژی بیمارستان شهید بهشتی.

روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بابل