فهرست

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان شهید بهشتی

تیم مدیریت و رهبری بیمارستان شهید بهشتی در راستای گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار (17 سپتامبر / 26 شهریور ماه ) اقدام به انجام بازدید ایمنی (safety walkround ) از چند بخش مرکز نموده است و در این راستا از فعالان حوزه ی ایمنی بیمار در بیمارستان تقدیر بعمل آمد.