فهرست

برگزاری کمیته تخصصی فناوری اطلاعات با محوریت نرم افزار His

 

با پشتیبانی شرکت پویاسامانه با حضور دکتر خاکساریان مدیریت مرکز و دکتر یمین فیروز مدیر IT دانشگاه و رابطین his سایر مراکز دانشگاه بابل در بیمارستان شهید بهشتی بابل