فهرست

به گزارش آموزش همگانی بیمارستان

کلینیک دیابت و فشارخون در پنجشنبه هر هفته در درمانگاه بیمارستان برقرار میباشد.