فهرست

برگزاری نمایشگاه سلامت در 23 آبان ماه بمناسبت روز جهانی دیابت

در این نمایشگاه تعداد 165 نفر از همکاران،بیماران،و همراهان بطور رایگان پایش قند خون و فشار خون شده اند که به تعداد 18 نفر به علت قند بالاتو صیه شده است قند نا شتا چک کرده، و به تعداد5نفر که قند خون HIداشته توصیه شده است که اورژانسی قند خون ناشتا چک کرده به پزشک متخصص غدد یا یک مرکز درمانی مراجعه نمایند به کلیه این بیماران پمفلت آموزشی دیابت و آموزش چهره به چهره جهت کنترل قند خون داده شد.هم چنین به تعداد 25نفر به علت فشار بالای 90/140تذکر داده شد مجددا در یک مرکز درمانی فشارخون خود را چک کرده در صورت لزوم به  پزشک متخصص مراجعه نمایند و به تعداد 2 نفر که فشارخون بالای 180داشته اند توصیه شده است به اورژانس بیمارستان مراجعه  نمایند.و پمفلت و بروشورهای مختلف آموزشی در اختیار همگان قرار داده شد.