فهرست

انتخاب اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان صبح روز پنج شنبه مورخ اول اسفند ۹۸جلسه مجمع اعضای هیات موسس خیریه بیمارستان شهید بهشتی تشکیل و پس از رای گیری ،اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرس موسسه خیریه بیمارستان شهید بهشتی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  ۱-جناب آقای دکتر گنجی با ۱۸ رای ۲ -جناب آقای دکتر اباذر اکبرزاده پاشا با ۱۶ رای  ۳-آقای مهندس رضا سلیمانی با ۱۶ رای  ۴ -جناب آقای تقی لاسمی با ۱۵ رای ۵ -جناب آقای دکتر حمیدشافی با۱۴ رای  اعضای علی البدل هیئت مدیره  ۱-جناب آقای سرخ پر با ۱۳ رای  ۲-جناب آقای مهندس ولی پور با۱۲ رای  بازرس اصلی : ۱-جناب آقای حاج محسن لاسمی با ۱۷ رای  بازرس علی البدل:  ۱-جناب آقای رمضان هدایتی با ۱۴ رای دبیر هیئت مؤسسه خیریه بیمارستان: مجید سلیمانی -پنج شنبه اول اسفند۹۸ روابط_عمومی بیمارستان شهید بهشتی