فهرست

قابل توجه تمامی کارکنان این مرکز :: استقرار نظام مدیریت دانش

قابل توجه کلیه کارکنان(مدیران، کارشناسان و کارکنان و ...):

در راستای تحقق سیاست وزارت متبوع شناسایی، خلق، جمع بندی، ثبت دانش و تجارب و همچنین استفاده بهینه از محفوظات و تجارب کلیه کارکنان حوزه سلامت بر اساس بخشنامه شماره ­ی 1138/212/د مورخ 1399/6/29؛ شماره ­ی1340/212/د مورخ 1399/8/5 و شماره­ ی 1717/212/د مورخ 1399/9/26 معاونت توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع مبنی بر استقرار و راه اندازی سامانه مدیریت دانش در دانشگاه و واحدهای تابعه، مقتضی است، کلیه همکاران اعم از مدیران، کارشناسان، کارکنان و ...(نیروهای: رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) پس از احراز هویت، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند. لازم است کلمه عبور دریافتی که از طریق پیامک به افراد ارسال می گردد محفوظ و تا زمانی که متعاقبا اعلام می شود، نسبت به ورود به سامانه، ثبت دانش و سایر امور مربوطه در این حیطه طبق فرایندهای مدیریت دانش اقدام گردد. براساس زمان بندی که در آینده نزدیک در اطلاعیه و سیستم آموزش اعلام می گردد، دو دوره نظام نامه استقرار مدیریت دانش و آشنایی با مبانی آن طی دوره های آموزشی دارای مجوز ضمن خدمت به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم آموزش ضمن خدمت در سال جاری و سایر دوره های مربوطه در سال آینده برگزار خواهد شد.

آدرس سامانه مدیریت دانش: http: //km.behdasht.gov.ir، شماره تماس دبیرخانه مدیریت دانش:32202547