فهرست

بازدید  آقای دکتر عمادی «سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل» از بیمارستان شهیدبهشتی بابل

 

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی :

در این بازدید آقای دکتر عمادی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه  آقای دکتر قاسم زاده معاونت درمان  دانشگاه از بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی بازدید نمودند و با پرسنل وکارشناسان  گفتگو نمودند.