فهرست

دکترحمید شافی : معرفی یک مورد (case)نادر و همچنین اهمیت توجه به عفونت های ادراری در کودکان

توضیحات دکترحمید شافی متخصص ارولوژی ،در خصوص معرفی یک مورد (case)نادر و همچنین اهمیت توجه به عفونت های ادراری در کودکان .