فهرست

27آبان ماه روز جهانی پاتولوژی

به مناسبت 27آبان ماه روز جهانی پاتولوژی ،ریاست بیمارستان به اتفاق مدیریت ومترون محترم به واحد پاتولوژی رفته برای عرض تبریک وخسته نباشید وتقدیراز همه همکاران