فهرست

ارزیابی سالانه بیمارستان براساس استاندارد های اعتباربخشی با حضور تیم نظارتی وارزشیابی وزارت بهداشت

 حضور ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت در واحدهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی بابل