بارگزاری
فهرست
دکتر عمادالدین موعودی

دکتر عمادالدین موعودی معاون

رشته و مقطع تحصیلی : متخصص ارولوژی و فلوشیپ اروانکولوژی

مرتبه ی علمی : دانشیار و هیئت علمی رسمی و تمام وقت