بارگزاری
فهرست

اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه :آرتروپلاستی هیب- زانو ، آرتروسکوپی زانو - ترمیم های لیگمانی، آتروسکوپی شانه - ترمیم تاندونی، اعمال جراحی ستون فقرات - اسکلینوس - کیفوزیس و آنامالی مادرزادی توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی : آرتروسکوپی تخصصی از شانه - زانو


دکتر دانیال حسین زاده

دکتر دانیال حسین زاده متخصص ارتوپدی

فرصت مطالعاتی ،در حال گذراندن دوره فلوشیپ دست

یکسال سابقه کار

دکتر سید رحیم رجبی ولوکلایی

دکتر سید رحیم رجبی ولوکلایی متخصص ارتوپدی

 سابقه کار سه سال - درمانی

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی متخصص ارتوپدی و مدیر گروه ارتوپدی

با 33 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

دکتر مسعود بهرامی

دکتر مسعود بهرامی متخصص ارتوپدی و رئیس بخش ارتوپدی و اتاق عمل

با 31 سال سابقه کار، فارغ التحصیل از دانشگاه ایران

دکتر مجید خلیلی زاد

دکتر مجید خلیلی زاد متخصص ارتوپدی و فلوشیب جراحی زانو

با 5 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

دکتر مانی فلسفی

دکتر مانی فلسفی متخصص ارتوپدی فلوشیپ ستون فقرات

با 8 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران

دکتر رحمت الله جوکار

دکتر رحمت الله جوکار متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو

با 8سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران

دکتر مهدی توسلی

دکتر مهدی توسلی متخصص ارتوپدی

سابقه کار 2 سال 

دکتر بهنام باقیانی مقدم

دکتر بهنام باقیانی مقدم متخصص ارتوپدی

فرصت مطالعاتی درحال گذراندن فلوشیپ دست ، 2 سال سابقه کار