بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: آمبولی ریه - نارسائی قلبی CHF -ARDS - اریتمیهای بدخیم و MI - نیاز به تهویه مکانیکی اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: تمام عملهای جراحی ممکنه را بیهوشی میدهند بیهوشی برای عمل Major (بزرگ): 1) تراکئوستومی- نمونکتومی 2) گاستروازوفاژکتومی 3) جسم خارجی در راه هوایی و مری 4) جراحی فک (Biomax) 5) تومورهای مغزی- خونریزی مغزی 6) پیوند کلیه


دکتر محمد اسماعیلی

دکتر محمد اسماعیلی متخصص بیهوشی

با 17 سال سابقه ، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر میلاد میناگر

دکتر میلاد میناگر متخصص بیهوشی

با 2.5 سال سابقه ، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید مهران علمی

دکتر سید مهران علمی متخصص بیهوشی

با 13 سال سابقه - فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر ابراهیم علیجانپور

دکتر ابراهیم علیجانپور متخصص بیهوشی

با 23 سال سابقه ، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر مهرافزا میر

دکتر مهرافزا میر متخصص بیهوشی

با 16 سال سابقه ، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید احمد قاسمی

دکتر سید احمد قاسمی متخصص بیهوشی

با 8سال سابقه کار، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر شهرام سیفی

دکتر شهرام سیفی دکتری تخصصی بیهوشی

با 17 سال سابقه کار - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل