بارگزاری
فهرست
دکتر فرهاد باقریان

دکتر فرهاد باقریان متخصص طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر ابوالقاسم  لعلی

دکتر ابوالقاسم لعلی متخصص طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی 

دکتر امان الله روحی

دکتر امان الله روحی متخصص طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سید عادل حسینی

دکتر سید عادل حسینی متخصص طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر مجید  بابلی.

دکتر مجید بابلی. متخصص طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر مهدی محمدیان

دکتر مهدی محمدیان متخصص طب اورژانس

مسئول آموزش کارورزان و کارآموزان

دکتر ابوالحسن خواجه سماکوش

دکتر ابوالحسن خواجه سماکوش متخصص طب اورژانس