بارگزاری
فهرست
کامران محمدنیا

کامران محمدنیا مسئول دفتر بهبود کیفیت

کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با 15 سال سابقه کار و سوپروایزر در گردش بیمارستان

محسن حاج محمدولی

محسن حاج محمدولی کارشناس بهبود کیفیت

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با 12 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران