فهرست

معرفی اعضای هیئت علمی

الف: گروه جراحی عمومی

 1. دکتر نوین نیک بخش ذاتی (فوق تخصص توراکس/ دانشیار)/ مدیر گروه
 2. دکتر رامین نصرتی وند نمین (فوق تخصص توراکس/استادیار)
 3. دکتر مریم شامخی امیری (فوق تخصص عروق/استادیار)
 4. دکتر علی اصغر درزی (متخصص جراحی/دانشیار)
 5. دکتر ابوالحسن علیجانپور (فوق تخصص جراحی/ درمانی)
 6. دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاش (متخصص جراحی/دانشیار)
 7. دکتر علی زاهدیان (متخصص جراحی/استادیار)
 8. دکتر نازیلا فرنوش (متخصص جراحی/استادیار)
 9. دکتر بهاره محتشم الشریعه (متخصص جراحی/استادیار)
 10. دکتر عباس هادی پور (فوق تخصص جراحی اطفال/استادیار)
 11. دکتر سهیل اوصیاء (فوق تخصص جراحی اطفال/استادیار)
 12. دکتر بابک معتقدی (فوق تخصص جراحی پلاستیک/استادیار)
 13. دکتر حمیدرضا وفایی (فوق تخصص جراحی قلب و عروق/استادیار)
 14. دکتر قاسم فغان زاده گنجی (فوق تخصص جراحی قلب و عروق/استادیار)
 15. دکتر هادی ابراهیمی (متخصص جراحی مغز و اعصاب/استادیار)
 16. دکتر سید ابراهیم حجازیان (متخصص جراحی مغز و اعصاب/استادیار)
 17. دکتر امیرحسین زهره وند (متخصص جراحی مغز و اعصاب/استادیار)

 

ب: گروه ارتوپدی

 1. دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی (متخصص ارتوپدی/دانشیار(/ مدیر گروه
 2. دکتر مسعود بهرامی فریدونی (متخصص ارتوپدی/استادیار(
 3. دکتر محمد روحی (متخصص ارتوپدی/استادیار)
 4. دکتر مانی فلسفی (متخصص ارتوپدی/استادیار)
 5. دکتر رحمت الله جوکار (متخصص ارتوپدی/استادیار)
 6. دکتر سیدمرصاد موسوی عبدالهی ؤ(متخصص ارتوپدی/استادیار)

 

ج: گروه ارولوژی

 1. دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا (متخصص ارولوژی/دانشیار)/ مدیر گروه
 2. دکتر اباذر اکبرزاده پاشا (متخصص ارولوژی، فلوشیپ پیوند کلیه/دانشیار)
 3. دکتر حمید شافی (متخصص رادیولوژی، فلوشیپ اندوارولوژی/استاد)
 4. دکتر عمادالدین موعودی (متخصص ارولوژی فلوشیپ اروآنکولوژی/دانشیار)
 5. دکتر حمیدرضا آقاجانی میر (متخصص ارولوژی/درمانی)

 

د: گروه رادیولوژی

 1. دکتر ناصر قائمیان (متخصص رادیولوژی/استادیار)/ مدیر گروه
 2. دکتر محمدعلی صابر صادق دوست (متخصص رادیولوژی/استادیار)
 3. دکتر مهرداد نباهتی (متخصص رادیولوژی/استادیار)
 4. دکتر مصطفی رعیتی (متخصص رادیولوژی/استادیار)
 5. دکتر اشرف محبوبی (متخصص رادیولوژی/استادیار)
 6. دکتر راحله مهرآئین (متخصص رادیولوژی/استادیار)

 

د: گروه بیهوشی

 1. دکتر ابراهیم علیجانپور (متخصص بیهوشی/دانشیار)/ مدیر
 2. دکتر پرویز امری مله (متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه پزشکی/دانشیار)
 3. دکتر نادیا بنی هاشم (متخصص بیهوشی/دانشیار)
 4. دکتر شهرام سیفی (متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه پزشکی/استادیار)
 5. دکتر فرشته نظیری (متخصص بیهوشی/استادیار)
 6. دکتر مهرافزا میر (متخصص بیهوشی/استادیار)
 7. دکتر بهمن حسن نسب (متخصص بیهوشی/استادیار)
 8. دکتر حکیمه آل رضا امیری (متخصص بیهوشی/استادیار)
 9. دکتر محسن دقمه چی (متخصص بیهوشی/استادیار)
 10. دکتر نغمه نیکزاد (متخصص بیهوشی/استادیار)

 گروه جراحی فک و صورت

 1. دکتر رامین فروغی (متخصص جراحی دهان، فک و صورت/استادیار)/ مدیر گروه
 2. دکتر علیرضا پورنبی (متخصص جراحی دهان، فک و صورت/استادیار)
 3. دکتر فاطمه رجائی راد (متخصص جراحی دهان، فک و و صورت/استادیار)
 4. دکتر منیره روشندل مقدم (متخصص جراحی دهان، فک و و صورت/استادیار)
 5. دکتر منصوره محمدی (متخصص جراحی دهان، فک و و صورت/استادیار)
 6. دکتر اویس خاکباز (متخصص جراحی دهان، فک و و صورت/استادیار)