فهرست

برنامه درمانگاه

برنامه تیرماه 1402 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

ساعت شروع به کار درمانگاه  :  8 صبح

تخصص

 

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

 

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

متخصص گوارش

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

 

 

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

 

 

 

دکتر جباری

 

 

د .خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

د.محمد محهدی

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

د .اکبرزاده

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

 

دکتر قلی زاده

د علیجان پور

 

 

 

د اسماعیل نیا شیروانی

 

دکتر اولیائی

 

 

د جباری

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر بابایی

 

 

خانم دکتر بغدادی

د.موعودی (فوق تخصص غدد)

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

خانم دکتر فرج پور

        (10-9 )

آثای عابدی

خانم محسنی

خانم اسماعیلی

 

د. فرخ زاد

 

 

دوشنبه

 

 

د . خلیل زاد

 

 

دکتر شافی

 

 

دکتر اصغری

د. سلامت فر( توراکس)

 (10-8)

 

 

دکتر احمدیان

 

 

دکتر اکبری

 

د.خالق زاده

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر جوانی

 

 

 

 

دکتر موعودی

(دیابت)

د .آزاده رمضانی

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

د .حسین زاده

 

 

 

 

دکتر تیموریان

د . قاسمی

11-13

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

د.مصطفی لو

 

د. خالق زاده

 

دکتر تاجیک

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

د. رجائی

(10-9)

د.نژادنصرالله

(12-10)

 

دکتر منوچهری

    

   د. توکلی

(داخلی)

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

دکتر اکبرزاده

 

 

چهارشنبه

 

 

دکتر فلسفی

 

 

دکتر

آکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

 

 

 

دکتر حسنی

 

 

 

دکتر جباری

 

دکتر تاجیک

د .خرمشاهی

 

خانم صوفی

 

 

د. ابراهیم             محمدی

 

 

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

دکتر اسلامی

 

 

                                             

 

 

برنامه تیرماه 1402 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( عصر)

**واحد شنوایی سنجی بیمارستان روزهای سه شنبه و چهارشنبه صبح دایر می باشد **

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

متخصص نفرولوژی

 

شنبه

 

 

دکتر حسین زاده

 

 

 

د . اسلامی

 

دکتر احمدیان

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

دکتر جوکار

 

 

د. تیموریان

 

د .اسلامی

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

د .  محسنی

خانم اسماعیلی خطیر

(روانشناس کودک)

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

دکتر رجبی

 

دکتر

 اسلامی

 

دکتر اسماعیل نیا شیروانی

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه