فهرست

برنامه درمانگاه

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع) زمان نوبت صبح حضوری از ساعت 40/7 همان روز

 

متخصص

 

 

هفته

 

ارولوژی

 

ارتوپدی

 

جراحی عمومی

 

جراح پلاستیک

 

متخصص داخلی مغز و اعصاب

 

جراح مغز

و اعصاب

 

قلب

 

فوق تخصص کلیه

 

متخصص

عفونی

 

 

 

متخصص

اعصاب و روان

 

 

 

 

متخصص  فک و صورت

 

متخصص داخلی

 

 

فوق غدد

 

جراحی توراکس

 

متخصص بیهوشی

 

 

متخصص

مسمومیت

1-شنوایی سنجی

       (ارشد   

2- روانشناس بالینی

           (ارشد)

3- گفناردرمانی

          ( ارشد

-

 

 

شنبه

 

 

دکتر

 آقاجانی

 

دکتر

خلیل زاد

 

     دکتر

قلی زاده پاشا

 

-

 

_

 

 

دکتر

قدیریان

 

 

 

_

 

 

خانم دکتر

اکبری

 

 

دکتر

احمدی

 

-

 

 

دکتر

رجائی راد

دکتر

پورنبی

دکتر

بابائی

 

_

 

 

_

_

 

دکتر منوچهری

1 -   -

2 -  عابدی

3 -  کوهستانی

     و شریعت

 

 

یکشنبه

 

دکتر

موعودی

 

دکتر

جوکار

دکتر

قلی زاده پاشا

 

 

 

دکتر معتقدی

 

دکتر

 دانش

 

 

دکتر

امین

 

دکتر

 اولیائی

 

دکتر

بابازاده

 

دکتر

نامدار

-

 

خانم دکتر

محمدی

 

خانم دکتر

  بغدادی

کودک

 

 

ـــــ

 

_

_

 1 -   -

2 -  عابدی

3 -  کوهستانی

     و شریعت

 

 

دوشنبه

 

دکتر

شافی

 

دکتر

بهرامی

 

دکتر

علیجانپور

 

دکتر معتقدی

 

دکتر

زهره وند

 

 

-

 

-

 

خانم دکتر

 

بابازاده

_

 

 

 

-

 

دکتر قاضی سعیدی

 

 

 

دکتر

 میر

_

 1 -   -

2 -  عابدی

3 -  کوهستانی

     و شریعت

 

 

سه شنبه

 

1-اقاجانی

 

2-اکبرزاده

 

3-شافی

 

4-موعودی

 

 

دکتر

 

گنجی

 

دکتر

 

درزی

 

 

ـــــ

خانم دکتر

 

 حاجی نوری

 

 

دکتر

 

حسنی

 

 

دکتر

ابراهیمی

 

دکتر

 

جعفری پور

 

خانم دکتر

 

 اکبری

 

 

دکتر اولیائی

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

دکتر

 خاکباز

 

 

 

 

دکتر

قاضی سعیدی

 

 

ـــــ

 

_

 

دکتر منوچهری

 

 1 -   -

2 -  عابدی

3 -  کوهستانی

     و شریعت

 

 

چهارشنبه

 

 

دکتر

 اکبرزاده

پاشا

 

 

دکتر

 فلسفی

 

 

 

 

دکتر شامخی

 

ـــــ

دکتر

ولی زاده

 

-

 

 

 

 

 

 

ـــــ

 

 

دکتر یگانه

 

 

خانم دکتر

کاوه اهنگر

 

 

 

 

دکتر فروغی

دکتر

ابوذرزاده

 

دکتر غلامی

(پزشک هسته ای)

 

 

 

 

 

 

 

دکتر

نیک بخش

 

 

_

_

1 -   -

2 -  عابدی

3 -  کوهستانی

و شریعت

 

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه امام حسین (ع) زمان نوبت عصرحضوری 15/14 همان روز

                 متخصص

 

   

 

 

هفته

 

قلب

 

ارتوپدی

 

متخصص جراحی

 

عمومی

و عروق

 

جراح مغز واعصاب

 

متخصص

تغذیه

 

متخصص عفونی

 

فوق تخصص کلیه

 

 

متخصص

داخلی

 

فوق تخصص گوارش - کبد

 

متخصص فک و صورت

 

کارشناس ارشد

روانشناسی بالینی

 

شنبه

-

 

-

 

-

 

ـــــ

 

_

 

 

دکتر

مهران شکری

 

_

 

-

 

-

 

خانم دکتر

روشندل

 

-

 

یکشنبه

 

 

-

 

 

 

-

 

دکتر

 نورباران

 

 

دکتر

علوی

 

 

_

 

-

 

 

-

 

 

_

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

دوشنبه

 

_

 

-

 

دکتر سلامت فر

 

-

 

 

دکتر

قدیمی

 

 

دکتر

 یگانه

 

_

 

-

 

_

 

 

 

 

 

 

-

 

_