فهرست

برنامه درمانگاه

 

 

برنامه  بهمن  ماه 1402 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی بابل ( صبح )

ساعت شروع به کار درمانگاه  : 07:30 صبح

 

تخصص

 

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

ظب فیزیکی و توانبخشی

 

 

ارولوژی

1-جراحی عمومی

2-جراح پلاستیک

3-جراح توراکس

4- حراحی عروق

 

جراحی

مغز واعصاب

 

نفرولوژی

فوق تخصص

کلیه

 

متخصص

قلب

 

1- شنوائی شناسی

2-گفتار درمانی

 

 

فک وصورت

1-پزشک قانونی ومسمومیت

 

2- متخصص اطفال

 

متخصص داخلی

فوق

تخصص غدد

متخصص گوارش

1- متخصص اعصاب و روان

2- کارشناس ارشد

روانشناس بالینی

 

متخصص عفونی

 

شنبه

دکتر رجبی

د . پیدایش ( طب فیزیک و درد )

 

دکنر آقاجانی

دکتر قلی زاده

دکتر فرزانه

دکتر فرنوش

 

دکتر زهره وند

 

 

 

 

دکتر جباری

 

دکتر تاجیک

د .خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر بابایی

 

 

 

دکتر منوچهری

 

-

 

خانم محسنی

آقای عابدی

 

-

 

 

یکشنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر موعودی

دکتر قاسمی

 

دکتر قلی زاده

 

 

 

 

د کتر حسنی

 

دکتر اولیائی

 

 

د جباری

 

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر موسوی

 

 

خانم دکتر بغدادی

 

د بناساز(فوق تخصص گوارش)

      دکتر نامدار

خانم دکتر فرج پور

        (10-9 )

آقای  عابدی

خانم محسنی

خانم اسماعیلی

 

-

 

 

دوشنبه

 

د . خلیل زاد

 

 

دکتر شافی

 

 

دکتر اصغری

د. سلامت فر( توراکس)

 (10-8)

 

 

دکتر احمدیان

 

د مصطفی لو

 

 

د.خالق زاده

 

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

دکتر جواانی

 

د.شیدا

 

 

دکتر موعودی

(دیابت)

 

         آقای عابدی

خانم محسنی

 

 

-

 

 

سه شنبه

 

د .حسین زاده

 

 

 

 

 

د . رجبعلیان

 

   

   دکتر یونسی

   دکتر حق پناه

 

 

 

دکتر ابراهیمی

 

 

دکتر اولیا ئی

 

د.مصطفی لو

 

د. خالق زاده

 

دکتر تاجیک

دکتر خرمشاهی

خانم صوفی

 

 

 دکتر نژاد نصراله

 

 

دکتر منوچهری

    

   د. توکلی

(داخلی)

 

 

      آقای عابدی

خانم محسنی

 

دکتر اکبرزاده

 

 

چهارشنبه

 

دکتر فلسفی

 

 

دکتر

اکبر زاده پاشا

 

 

دکتر درزی

دکترنیک بخش

 

 

 

-

 

 

 

-

 

دکتر جباری

 

دکتر تاجیک

د .خرمشاهی

 

خانم صوفی

 

 

د. ابراهیم             محمدی

 

 

د.شیدا

دکتر غلامی

(بیماران تیروئیدی)

 

خانم دکتر بتیار

     آقای عابدی

خانم محسنی

 

-

 

 

 

                                             

 

 

 

 

برنامه بهمن ماه 1402 درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی ( شیفت عصر) از ساعت 15

**واحد شنوایی سنجی بیمارستان روزهای سه شنبه و چهارشنبه صبح دایر می باشد **

تخصص

 

ایام

هفته

 

 

ارتوپدی

 

ارولوژی

 

عفونی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

جراحی عمومی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش

 

متخصص قلب

 

متخصص اعصاب و روان

روان شناس

 

گفتار درمانی

 

 

متخصص نفرولوژی

 

شنبه

 

 

دکتر حسین زاده

 

دکتر رجبعلیان

 

د . اسلامی

 

 

 

دکتر یونسی

 

 

 

 

خانم دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

د .اسلامی

 

 

دکتر اصغری

 

 

 

 

 

خانم اسماعیلی خطیر

(روانشناس کودک)

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یگانه

 

 

 

 

 

دکتر آذری

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

دکتر

 اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

دکتر رجبعلیان