بارگزاری
فهرست
دکتر علی اصغر درزی

دکتر علی اصغر درزی متخصص جراحی

با 18 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر نوین نیک بخش

دکتر نوین نیک بخش فوق تخصص توراکس

با 15 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوالحسن علیجانپور

دکتر ابوالحسن علیجانپور متخصص جراحی

با 10 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا متخصص جراحی

با 19 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان
دکتر علی زاهدیان

دکتر علی زاهدیان متخصص جراحی

با 18 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر نازیلا فرنوش

دکتر نازیلا فرنوش متخصص جراحی

با 1 سال سابقه کار فارغ التحصیل از همدان
دکتر رامین نصرتی

دکتر رامین نصرتی فوق تخصص توراکس

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد خاکزاد

دکتر محمد خاکزاد فوق تخصص جراحی پلاستیک

با 29 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر مریم شامخی امیری

دکتر مریم شامخی امیری فوق تخصص عروق

با2 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر امیر سرایی

دکتر امیر سرایی متخصص جراحی عمومی

رتبه دوم بورد تخصصی جراحی عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران