فهرست

Icu داخلی

 

 

 

 Icu داخلی

Icu  داخلی بخشی است که وظیفه آن ارائه خدمات درمانی به بیماران بد حال است که نیازمند پشتیبانی ویژه و مراقبت پرستاری در سطوح بالا دارند. منظور از بیماران بد حال بیمارانی با وضعیت بحرانی و و خیم هستند که تحت مراقبت های ویژه با مانیتورینگ و همراه با آزمایشات و گرافی های متعدد جهت تشخیص و درمان قرار می گیرند که برخی از این بیماران نیاز به حمایت تنفسی نیز خواهند داشت.

Icu  داخلی بیمارستان شهید بهشتی که در قسمت همکف بیمارستان واقع شده است با 50 تخت فعال به بیمارن عزیز خدمات مفید ارائه می دهد. این بخش پذیرای بیماران ترومایی، جراحی، ارولوژی، قلبی، مسمومیت و داخلی می باشد.کلیه مراقبت ها و خدمات این بخش توسط رده های مختلف انجام می گردد.

گروه پزشکی :

رئیس بخش Icu  داخلی آقای دکتر سیفی با فلو شیب Icu  داخلیو عضو هیئت علمی دانشگاه می باشند.

و بیماران نیز بر حسب نیاز توسط پزشکان متعدد از جمله نفرولوِژی، ارولوژی، جراحی و ... مورد معاینه و درمان قرار می گیرند.

گروه پرستاری:

در این بخش 14 نیروی پرستاری تحت نظر سرپرستاری سرکار خانم علی زاده با سعی، تلاش شبانه روزی خود مراقبت پرستاری از بیماران عزیز را عهده دار می باشد.

 

یاهو