فهرست

ICU جراحی

Icu   جراحی

عملکرد بخش جراحی، ارائه خدمات درمانی به بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم است که نیازمند پشتیبانی ویژه،  سطوح بالای مراقبت پرستاری، تجویز داروئی و درمانهای پیچیده حیاتی است. منظور از بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم، افرادی هستند که تحت تعلیمات درمانی تهاجمی، عمل جراحی یا شرایط غیر تهاجمی خاص قرار گرفته اند و نیازمند مراقبت های ویژه هستند. کلیه خدمات این بخش توسط رده های مختلف کارکنان و تیم درمانی بیمارستان از هنگام پذیرش تا هنگام ترخیص ارائه می شود. این خدمات توسط گروههای مختلف پزشکی و پرستاری، بهداشت و کنترل عفونت، آموزشی، اداری و پشتیبانی انجام می گردد.این بخش دارای 12 تخت فعال می باشد که توانایی پذیرش بیماران ترومایی، جراحی، مسمومیت و ترومای اطفال را دارد. همچنین 2 تخت ایزوله نیز منظور شده که در مواردی مانند بیمارهای تنفسی، عفونی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گروه پزشکی:

مسئولیت معاینه، تشخیص و درمان بیماران به عهده پزشکان متخصص است که تحت نظر رئیس بخش انجام وظیفه می کنند .

گروه پرستاری:

این گروه مسئولیت مراقبت و ارائه خدمات به بیماران بهش را به عهده دارند و تحت نظر سرپرستار بخش سر کار خانم حسینی می باشند و هر عضو آن دارای وظایف مخصوص به خود است که  شرح وظایف آن توسط مدیریت کل پرستاری تعیین می گردد.

پزشک متخصص مقیم:

بصورت تمام وقت در بخش حضور دارند، در شیفت صبح حضور مداوم رئیس بخش و در شیفت های عصر و شب پزشکان متخصص بیهوشی بصورت کشیک مقیم انجام وظیفه می نمایند.

پزشکان متخصص بیهوشی شاغل در Icu  جراحی:

·        آقای دکتر علیجانپور مدیر گروه بیهوشی دانشگاه و رئیس بخش  Icu(17 سال سابقه کار-پزشک مقیم صبح بخش Icu)

·        آقای دکتر میر متخصص بیهوشی فلو شیب درد و عضو هیئت علمی(12 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر علمی متخصص بیهوشی(10 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر طاهری فلوشیب درد و عضو هیئت علمی( 6 سال سابقه کار)

·         آقای دکتر صحابی متخصص بیهوشی (3 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر عبدی متخصص بیهوشی (4 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر حمیدی متخصص بیهوشی پذیرفته شده در فلو شیب قلب(3 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر سیفی فلوشیب Icu‌ و عضو هیئت علمی (6 سال سابقه کار)