بارگزاری
فهرست

* توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: 1) مشکلات و اختلالات مربوط به دستگاه جونده 2) مشکلات مربوط به نواقص مادرزادی ناحیه فک و صورت 3) ترومای جمجمه، دهان، فک و صورت 4) ضایعات پاتولوژیک ناحیه دهان، فک و صورت 5) اختلالات رشدی تکاملی فک و صورت * اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: 1) آرتروسنتز و آرتروتومی مفصل گیجگاهی فکی 2) جراحی های پیشرفته قبل از پروتز 3) ترمیم شکاف لب، شکاف کام و شکاف آلوئول 4) انجام تمامی جراحی های مربوط به درمان ترومای دهان، فک و صورت 5) درمان جراحی ضایعات پاتولوژیک اعم از خوش خیم و بدخیم ناحیه فک و صورت 6) بازسازی های ناحیه دهان، فک و صورت با استفاده از روش های پیشرفته و استفاده از انواع فلپ ها 7) جراحی های ارتوگناتیک و Cosmetic ناحیه فک و صورت


دکتر فاطمه رجائی راد

دکتر فاطمه رجائی راد متخصص جراحی دهان فک صورت

با 2 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رامین فروغی

دکتر رامین فروغی متخصص جراحی دهان، فک و صورت و هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل

با 16 سال سابقه کار و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا پورنبی

دکتر علیرضا پورنبی متخصص جراحی دهان، فک و صورت، هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل، بورد تخصصی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر منیژه روشندل

دکتر منیژه روشندل متخصص جراحی دهان فک صورت

با یک سال سابقه کار ريال فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر زهرا ملک پور

دکتر زهرا ملک پور متخصص جراحی دهان، فک و صورت و هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل

با 3 سال سابقه کار - استادیارفارغ التحصیل دانشگاه آزاد تهران

دکتر اویس خاکباز

دکتر اویس خاکباز متخصص جراحی دهان، فک و صورت و هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل

با 6سال سابقه کار ، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر منصوره محمدی

دکتر منصوره محمدی متخصص جراحی دهان فک صورت

با 7 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا بابائی

دکتر علیرضا بابائی متخصص جراحی دهان فک صورت

با 2 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل