بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه : تشخیص انواع بیماری های جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات کودکان و بزرگسال شامل تومورهای مغزی و قاعده جمجمه ، ضایعات عروقی مغزو نخاع ، هیدروسفالی ، نورم های ستون مهره ها از گردن تا ساکروم و انواع آسیب های نروماتیک مغز و جمجمه و ستون مهره ها /اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: در بزرگسالان و کودکان - جراحی تومورهای مغزی و قاعده جمجه - جراحی ضایعات عروقی مغزی و نخاع (AVN, کارنوما و آنوریسم ها و ... ) - جراحی تومورها و ضایعات دیگر ستون مهرها - جراحی دفورمیتی ستون مهرها - جراحی های اندوسکوپی مغز و قاعده جمجمه - جراحی اعصاب محیطی - جراحی برای سیتوسفالی شامل اندوسکوپی


دکتر سید حسن عزب دفتری

دکتر سید حسن عزب دفتری جراح مغز و اعصاب

با 29 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید ابراهیم حجازیان

دکتر سید ابراهیم حجازیان جراح مغز و اعصاب

با 7 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران
دکتر علیرضا دانش

دکتر علیرضا دانش جراح مغز و اعصاب

با 11 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ...............
دکتر هادی ابراهیمی

دکتر هادی ابراهیمی جراح مغز و اعصاب

با 4 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز
دکتر سید حبیب الله حسنی

دکتر سید حبیب الله حسنی فلوشیپ جراحی ستون فقرات

با 10 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از .............
دکتر امیرحسین زهره وند

دکتر امیرحسین زهره وند جراح مغز و اعصاب

با 1 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی