بارگزاری
فهرست

اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه :آرتروپلاستی هیب- زانو ، آرتروسکوپی زانو - ترمیم های لیگمانی، آتروسکوپی شانه - ترمیم تاندونی، اعمال جراحی ستون فقرات - اسکلینوس - کیفوزیس و آنامالی مادرزادی توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی : آرتروسکوپی تخصصی از شانه - زانو


دکتر سید مرصاد موسوی عبدالهی

دکتر سید مرصاد موسوی عبدالهی متخصص ارتوپدی، فلوشیپ اسپاین

با 1 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی متخصص ارتوپدی و مدیر گروه ارتوپدی

با 27 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
دکتر مسعود بهرامی

دکتر مسعود بهرامی متخصص ارتوپدی و رئیس بخش ارتوپدی و اتاق عمل

با 25 سال سابقه کار، فارغ التحصیل از دانشگاه ایران
دکتر مجید خلیلی زاد

دکتر مجید خلیلی زاد متخصص ارتوپدی

با 1 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

دکتر مانی فلسفی

دکتر مانی فلسفی متخصص ارتوپدی

با 2 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران
دکتر رحمت الله جوکار

دکتر رحمت الله جوکار متخصص ارتوپدی

با 2 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران